Acasa


    

Producătorii agricoli din România vor fi susținuți printr-un program guvernamental să cultive tomate în spații protejate (sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producția autohtonă.

Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 13.481,4 lei/beneficiar/an care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, însă valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente. Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • Să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2017“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării;
  • Să obțină o producție de minimim 2 kg de tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafața de teren menționată;
  • Să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în sere și solarii;
  • Să valorifice producția în perioadele ianuarie-mai inclusiv, și noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

 Cererile și documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin financiar se depun la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București. Prin acordarea ajutorului de minimis se urmărește obținerea unor produse de calitate, competitive cu cele de pe piața europeană, precum și o eficiență economică în realizarea și valorificarea acestora.

 Descarca HG 39/2017

 

Direcţia pentru Agricultură Gorj este serviciul public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilordin domeniul de activitate al ministerului.

            Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Gorj sunt reglementate de prevederile Hotarârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, Hotărârii Guvernului nr.751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, ale Ordinului Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2025/19.08.2010 privind probarea structurii organizatorice cadru a Direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia pentru Agricultură Gorj este condusă de un director executiv, care este ordonator secundar de credite, şi are în structura sa un serviciu şi compartimente subordonate direct directorului executiv.

În cadrul Direcţiei pentru Agricultură Gorj funcţionează Unitatea Fitosanitară – unitate fără personalitate juridică, iar în subordine funcţionează Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (O.S.P.A.) – unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.

            Direcţia pentru Agricultură Gorj este responsabilă cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: fitosanitar, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale.

 


Noutati