Acasa

NOU!

            Direcţia pentru Agricultură Gorj este serviciul public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilordin domeniul de activitate al ministerului.

            Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Gorj sunt reglementate de prevederile Hotarârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, Hotărârii Guvernului nr.751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, ale Ordinului Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2025/19.08.2010 privind probarea structurii organizatorice cadru a Direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia pentru Agricultură Gorj este condusă de un director executiv, care este ordonator secundar de credite, şi are în structura sa un serviciu şi compartimente subordonate direct directorului executiv.

În cadrul Direcţiei pentru Agricultură Gorj funcţionează Unitatea Fitosanitară – unitate fără personalitate juridică, iar în subordine funcţionează Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (O.S.P.A.) – unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.

            Direcţia pentru Agricultură Gorj este responsabilă cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: fitosanitar, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale.


Noutati